Strefa studenta

Wirtualny dziekanat:

 

Komunikaty organizacyjne:

 

Ogłoszenia:

 • Pracę dyplomową wykonuje się w 3 egzemplarzach (dla promotora, dla recenzenta, dla dyplomanta).
  Egzemplarz dla recenzenta, składany w dziekanacie ( po obronie pozostaje w aktach absolwenta) powinien być wydrukowany dwustronnie i zbindowany (bez twardej oprawy). Do pracy należy dołączyć płytę z wersją elektroniczną pracy, zapisaną w jednym pliku w formacie Word. 
  Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego:
  - zaliczenie ostatniego semestru studiów,
  - uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni (na indywidualne konto)
  - zaświadczenie o odbytych praktykach
 • - 4 zdjęcia, 4,5 cm x 6,5 cm (bez ramki) 

Wzory podań:

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.pdf) (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (.pdf)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.pdf)

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium (.pdf)

 

Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym:

 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)

 

Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia:

 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  (.doc)

 

Dokumenty związane z zapomogami

 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)

Komunikaty dotyczące opłat:


Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej:

 

Regulaminy:

 

Dokumenty Uczelni: